klik HIER om verder te gaan als professional

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. IDENTITEIT ONDERNEMING

Naam onderneming: BenT Group bv
Handelend onder de namen: Яeal Nutrition, Real Nutrition Wholesale, Real Nutrition Shop, Supplementen winkel
www.realnutrition.be , www.realnutritionwholesale.be , www.realnutrition.shop

Activiteiten:
Verkoop via webwinkel van sportvoeding (oa eiwitpoeder zoals wei & caseïne, eiwitrepen, voedingssupplementen, pre-workouts, BCAA, aminozuren, mass gainers, testoboosters, vitaminen & mineralen, herstel, energie, koolhydraten, suikers, energierepen etc.).
- Verkoop via webwinkel van dieetvoeding (oa vetverbranders, dieet producten, eiwitdieet, proteïnedieet, suikervrije snacks en shakes, suikervrije snoep etc.).
- Verkoop via webwinkel van sportdranken (oa klaargemaakte eiwitshakes, BCAA dranken, energiedranken, uithoudingsdranken, hersteldranken, sportwaters en water met fruitsmaak etc.).
- Verkoop via webwinkel van sportkledij (voornamelijk fitnesskledij en accessoires zoals fitness handschoenen, riemen, polsbanden etc.).

Vestigingsadres:
Regina Wautersweg 14
8800 Roeselare
België

Telefoonnummer: 0032 (0) 51 31 08 74
E-mail: [email protected]

Bereikbaarheid:
Enkel op afspraak

BTW-nummer: BE 0639.947.206
Bankrekening: BE20 0689 0350 9456 

Artikel 2. ALGEMEEN

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle koop en verkoop, aanbiedingen/overeenkomsten van goederen, diensten en opdrachten van Real Nutrition Shop. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden.

2.2 De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Real Nutrition Shop en de tegenpartij kunnen door de tegenpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Real Nutrition Shop.

2.3 Door het aanmaken van een account op één of meerdere website(s) van Real Nutrition Shop en/of het plaatsen van een bestelling bij aanvaardt de tegenpartij deze algemene voorwaarden.

2.4 Real Nutrition Shop heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen aan deze algemene voorwaarden zijn bindend en worden geacht aanvaard te zijn van zodra ervan kennis wordt gegeven aan de tegenpartij en behoudens schriftelijk protest of voorbehoud van de tegenpartij binnen acht kalenderdagen te rekenen vanaf voorvermelde kennisgeving.

2.5 De zaakvoerder van Real Nutrition Shop moet akkoord geven aan de vertegenwoordigers, agenten of aangestelden van Real Nutrition Shop om enige overeenkomst te sluiten.

Artikel 3. AANBIEDINGEN

3.1 Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn enkel geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die geldig is volgens een bepaalde termijn kan door Real Nutrition Shop desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order.

3.2 Alle informatie, mededelingen en vermeldingen op de website of in commerciële publicaties van Real Nutrition Shop zijn van informatieve aard en vormen geen bindende overeenkomst. Enkel door een uitdrukkelijk aanvaarde bestelling of een schriftelijke overeenkomst ontstaat een verbintenis.

Artikel 4. OVEREENKOMSTEN

4.1 De overeenkomst tussen Real Nutrition Shop en de tegenpartij is slechts rechtsgeldig als Real Nutrition Shop de order schriftelijk bevestigt. Deze algemene voorwaarden aangevuld met een orderbevestiging bepalen de inhoud van de overeenkomst.

4.2 De overeengekomen levertijd kan vervallen als er een bijkomende order wordt aangevraagd.

4.3 Uit online bestellingen kan een geldige overeenkomst tot stand komen, ook al ontbreekt een handtekening van de tegenpartij, als er aan de vereisten wordt voldaan, zoals beschreven in deze algemene voorwaarden.

4.4 Alle producten kunnen besteld worden, er is geen minimum of maximumafname vereist. Doch kan een tussenkomst in transportkosten door de tegenpartij vereist worden, zoals vermeld onder artikel 8.

Artikel 5. PRIJZEN

5.1 Alle prijsopgaven zijn weergegeven in euro’s en zijn inclusief BTW (volgens Belgisch BTW-wetgeving), tenzij anders vermeld. Transportkosten zijn niet inbegrepen in deze prijs.

5.2 Productomschrijvingen op de website en in commerciële publicaties van Real Nutrition Shop kunnen door de vertegenwoordiger van Real Nutrition Shop steeds worden gewijzigd.

5.3 Real Nutrition Shop is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste teksten. Alle informatie is afkomstig van de website van de leverancier van het desbetreffende product. Alle klachten aangaande werking/smaak/consistentie van een product dienen gericht te worden aan de producent.

5.4 Real Nutrition Shop kan prijswijzigingen doorvoeren na het sluiten van een overeenkomst door een prijswijziging in product gebonden factoren zoals belastingen, grondstoffen, materialen, verpakkingen, enz. De tegenpartij heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden als deze prijswijziging meer dan 10% bedraagt op een product. De ontbinding moet schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan Real Nutrition Shop binnen de zeven dagen na ontvangst van de melding door Real Nutrition Shop van deze prijswijziging. De tegenpartij kan geen schadevergoeding eisen door deze ontbinding.

5.5 Real Nutrition Shop is gemachtigd om voorschotten te vragen en borgstellingen op te leggen.

Artikel 6. BETALING

6.1 De betalingsvoorwaarden die gelden bij facturatie worden overeengekomen tussen Real Nutrition Shop en de tegenpartij.
Online bestellingen kunnen betaald worden via diverse applicaties. Deze worden beheerd door de externe firma "Mollie Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland".
Real Nutrition Shop is niet aansprakelijk voor schade of elke vorm van verliezen ten gevolge van het gebruik van eender welke betaalapplicatie.
Real Nutrition Shop biedt ook de mogelijkheid aan de klant om de betaling uit te voeren via overschrijving die niet gelinkt is aan de betaalapplicaties.

6.2 De verzending van de bestelde producten wordt steeds voorafgegaan door de betaling. Real Nutrition Shop behoudt zich het recht voor om de bestelde items in bezit te houden totdat het volledige bedrag van de bestelling (inclusief alle taksen en kosten) voldaan werd.

6.3 De tegenpartij is in verzuim na verloop van de opgelegde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding al dan niet aan de tegenpartij kan worden toegerekend. De geleverde producten blijven bij koop/verkoop eigendom van Real Nutrition Shop tot de tegenpartij de integrale betaling van de verkoopprijs heeft voldaan.

6.4 Indien de factuur niet betaald werd voor de vervaldatum van de factuur, mag Real Nutrition Shop onmiddellijk een schadevergoeding aanrekenen die overeenkomt met 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-. Deze schadevergoeding mag vermeerderd worden met een bedrag dat overeenkomt met 1% van het factuurbedrag, per volledige maand dat de betalingstermijn is verstreken, te rekenen vanaf de betreffende vervaldag.

Artikel 7. ANNULERING EN HERROEPINGSRECHT

7.1 Het annuleringsrecht en herroepingsrecht, inclusief de praktische uitwerking, wordt uitvoerig beschreven in een apart pagina op de website; klik hier.

 

Artikel 8. LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO

8.1 Real Nutrition Shop streeft ernaar om alle bestellingen zo snel mogelijk te verwerken en te verzenden. De periode tussen ontvangst en verzending wordt vastgelegd op een maximale termijn van 6 werkdagen. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde overeengekomen leveringstermijn geldt niet als strikte termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet als deze door de tegenpartij uitdrukkelijk is aanvaard.

8.2 Na het overhandigen van de bestelling aan de transportmaatschappij, vervalt de aansprakelijkheid voor Real Nutrition Shop. Het beschadigen of tenietgaan van de bestelling zal vanaf dat ogenblik te verhalen zijn op de transporteur.

8.3 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende levertermijnen gelden.

8.4 De leveringstermijn wordt verlengd indien:
- er sprake is van vertraging in de fabricage, verzending of andere verhinderende omstandigheden ongeacht deze vertraging kan worden toegerekend aan Real Nutrition Shop.
- de tegenpartij zijn verplichtingen niet nakomt of als de gegronde vrees bestaat dat de tegenpartij zijn verplichtingen niet nakomt.
- Real Nutrition Shop zijn verplichtingen niet kan nakomen wegens tekortkoming van de tegenpartij (bijvoorbeeld geen correcte vermelding van de plaats van levering).

8.5 Indien een bestelling niet geleverd kan worden door tekortkoming van de klant (verkeerd adres/naam/…) dan zal de verschuldigde bijdrage voor het terugzenden van de bestelling doorgerekend worden aan de klant.

8.6 Het risico op beschadiging en tenietgaan van de producten wordt overgedragen aan de tegenpartij vanaf het moment van de levering, dus van zodra de tegenpartij de goederen ter beschikking heeft. De vrijstelling van aansprakelijkheid voor Real Nutrition Shop in acht genomen volgens artikel 8.2.

8.7 Een overzicht van bijdragen voor transportkosten vindt u hier.

8.8 Bestellingen worden in beginsel pas verzonden na ontvangst van betaling.

Artikel 9. UITVOERING OVEREENKOMST

9.1 Real Nutrition Shop voert de overeenkomsten steeds zo goed mogelijk uit, volgens inzicht, vermogen en goed vakmanschap.

9.2 Real Nutrition Shop is bevoegd, zonder toestemming van de tegenpartij, om de opdracht of onderdelen van de opdracht uit te besteden of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Real Nutrition Shop.

9.3 De tegenpartij bezorgt Real Nutrition Shop alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien Real Nutrition Shop niet tijdig beschikt over de nodige gegevens, kan de uitvoering van de overeenkomt opgeschort worden.

Artikel 10. GARANTIE

10.1 Real Nutrition Shop garandeert dat alle zaken/producten geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.

10.2 Real Nutrition Shop garandeert de kwaliteit van de geleverde producten. Indien een product onbruikbaar werd door beschadiging tijdens het transport of indien de producten niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de tegenpartij de mogelijkheid om deze producten te retourneren. De kosten van het retourneren zijn voor rekening van de tegenpartij, tenzij de uitdrukkelijke fout van Real Nutrition Shop kan worden aangetoond.

10.3 De tegenpartij is verplicht om de informatie en adviezen van de producten te lezen.

Artikel 11. NIET-NAKOMING/ONTBINDING/OPSCHORTING

11.1 Real Nutrition Shop heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten als:
- de tegenpartij in strijd handelt met één van de bepalingen van de overeenkomst tussen de tegenpartij en Real Nutrition Shop.
- de tegenpartij overlijdt of uitstel van betaling aanvraagt.
- er beslag wordt gelegd op enig vermogensbestanddeel van de tegenpartij.

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Real Nutrition Shop is slechts aansprakelijk bij opzet of zware nalatigheid door leidinggevenden.

12.2 Real Nutrition Shop is niet aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van derden die werden ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst, maar niet in loondienst zijn van de onderneming.

Artikel 13. OVERMACHT

13.1 Onder overmacht wordt verstaan: een onvoorzienbare en niet afwendbare gebeurtenis, waardoor het naleven van een verbintenis of verplichting onmogelijk wordt gemaakt. Voorbeelden van overmacht zijn: oorlog, nieuwe overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, personeelsstakingen, epidemieën, weersomstandigheden, storingen in de fabriek of in het vervoer, enz.

13.2 Real Nutrition Shop kan zich beroepen op overmacht om de overeenkomst al dan niet te beëindigen of op te schorten zonder compensatie van een schadevergoeding.

Artikel 14. PERSOONGEGEVENS

14.1 Real Nutrition Shop garandeert de privacy van gegevens van de tegenpartij.

Artikel 15. PARTIËLE NIETIGHEID

15.1 Indien één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst met de tegenpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige rechtsgeldige bepalingen volledig in stand. Voor de niet rechtsgeldige bepalingen wordt gezocht naar een passende rechtsgeldige regeling.

Artikel 16. INTELLECTUELE EIGENDOM

16.1 Real Nutrition Shop bezit ten allen tijde de intellectuele eigendommen van alle ontwerpen, logo’s, vormgevingen, merktekens, domeinnamen, handelsnamen, vennootschapsnamen, samenstellingen, smaaktyperingen en alle andere visuele/commerciële specificaties.

Artikel 17. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

17.1 Het Belgisch recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden
17.2 Enkel de rechtbank in het arrondissement Brugge is bevoegd.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.